We Train Your Team A SAFETY

What SAFETY can help?

Did you know?

All of the difficulties that your business face can be caused from number of Road accident in your organization. If you can prevent Road accident, it means you can fix all the problem. TSDC can offer you this solution.

ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัญหาที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์กรไม่สามารถควบคุมหรือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับหรือโดยคนในองค์กรได้. หากองค์กรสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ ปัญหาทั้งหมดจะสามารถคลี่คลายลงได้. TSDC สามารถนำเสนอแนวทางในการจัดการปัญหานี้ได้.

เพิ่มเติม...

Preventing road accident can lead to  

  • Increase Sales Revenue 
  • Reduce expenses
  • Show organization environment and social care
  • Training cost can be record at 200% on expense

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขององค์กร จะนำไปสู่โอกาสในการ

  • เพิ่มยอดขาย
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • แสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • คชจ.ในการฝึกอบรมสามารถบันทึกเป็นคชจ.ได้ 2 เท่า

Success Business Secret Recipe

A goal for most of business or organization is profit. A recipe of all time are maximize sales revenue, minimize expenses by maximize staff efficiency. This sound familiar to everyone. Nowaday, things are more complicated, more competitors and they are stronger, same strategy might not enough. Over a decade, only these 3 indicators could not guarantee business success. To define a success business could not be measure only on more revenue, less expenses, but it has some secret like "Sustainable", "Environment and Social care" are recipe that can bring organizations up to the top level call "Good Governance" which now be the highest goal for all corporates. If we get back to talk about increasing sales revenue, it is like playing statistic games, more approach, more opportunity, but most of the time Pareto principle come to take place, only 20% of customer is 80% of revenue, this mean we can take a simple step to get a significant result. This rule can also happen to expenses and staff efficiency, how? We may do ten of saving  activities to save 20% by the time only one activity can save 80% or provide 10 training courses to increase 20% staff efficiency by the time that only one training can do 80%, is this possible? If this can be happened, how much improve on your organization will be? What about if only one activity can do all? Increasing staff efficiency in one part, and it can lead to increase another part and it also reduce expenses as a free gift, become social responsibility, environment concern, lead company to sustainable and Good governance? Let start by working together with  TSDC to make this happen.


เป้าหมายหลักขององค์กรส่วนใหญ่ คือ การทำกำไร. ส่วนผสมดั้งเดิมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวสำหรับทุกๆ องค์กรย่อมหนีไม่พ้นการเพิ่มยอดขาย, ลดค่าใช้จ่าย และ เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน. ทุกวันนี้หลายๆอย่างมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น คู่แข่งเพิ่มขึ้น และมีความแข็งแกร่งมากขึ้น กลยุทธ์แบบที่เคยใช้อาจไม่เพียงพอเสมอไป. เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ตัวชี้วัด 3 ตัวดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของธุรกิจได้. ธุรกิจไม่สามารถใช้เพียงยอดขายที่สูงและรายจ่ายที่ต่ำมาประกาศความสำเร็จได้ แต่มีส่วนผสมลับเฉพาะอย่าง "ความยั่งยืน" , "ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ที่เป็นส่วนผสมที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่จุดสูงสุดที่ชื่อว่า "ธรรมาภิบาล" ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกองค์กร. ถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงการเพิ่มยอดขาย มันก็จะเป็นเหมือนการเล่นเกมส์สถิติ ยิ่งนำเสนอมากเท่าไร โอกาสขายย่อมมากเท่านั้น แต่ในหลายๆครั้งที่กฏของพาเรโตเข้ามาแทนที่หลักการของสถิติ ลูกค้าเพียง 20% คือ ลูกค้าที่ทำยอดขายให้เรา 80% นั่นหมายความว่าเราสามารถทำอะไรด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนัก แต่เห็นผลลัพธ์อย่างมีนัยยะสำคัญได้. กฏนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับเรื่องค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของพนักงาน อย่างไร? เราอาจทำกิจกรรม 10 อย่างที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 20% แต่กิจกรรมเพียงอย่างเดียวอาจทำได้ถึง 80% หรือ จัดการอบรม 10 หลักสูตร แต่เพิ่มประสิทธภาพของพนักงานได้ 20% ในขณะที่หลักสูตรเดียวทำได้ถึง 80%, เป็นไปได้หรือ? แล้วถ้ากิจกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ทำได้ทั้งหมดล่ะ? นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในด้านหนึ่ง แต่ส่งผลถึงอีกด้านหนึ่งด้วย ได้ลดค่าใช้จ่ายเป็นของแถม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และ ธรรมาภิบาล? เริ่มต้นง่ายด้วยการทำงานไปพร้อมกับ TSDC เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน


เพิ่มเติม...

Thailand Road Accident Situation

Refer to WHO (World Health Organization) report on road accident. Thailand is ranking world 2nd for road accident deaths. This is a world ranking that we can't be proud. Estimated 24,000 deaths each year and these tragedies seem getting worse especially during major festival like New Year or Songkran. The Government try to do everything including setting target just to reduce number of fatalities, but every year this effort fail. Why?

อ้างถึงรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO). ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก. นี่เป็นอันดับโลกที่เราไม่สามารถภาคภุมิใจได้. ได้มีการประมาณการ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยที่สูงถึงกว่า 24,000 คนต่อปี และโศกนาฏกรรมนี้นอกจากที่จะไม่มีแนวโน้มที่ลดลง กลับดูแย่ลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่และสงกรานต์ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่เหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะอะไร? 

เพิ่มเติม...