Services

What is Safety can help?

You have these problem?

 • Unable to increase Sales Revenue
 • Unable to control expenses
 • Unable to show corporate social responses
 • Staff efficiency
 • Loss business opportunities
 • Unable to make sustainable business growth
เพิ่มเติม...

ท่านประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้
 • ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม,สิ่งแวดล้อมได้
 • มีปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 • สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • ไม่สามารถจัดการให้ธุรกิจแติบโตอย่างยั่งยืนได้
เพิ่มเติม...

Why we fail on road safety?

To answer to the Home Page question, most of fatalities on Thailand road accidents cause from lack of Drivers Key Safty standard and poor enforcement of laws already on the book have combined. TSDC is here for help.

เพื่อตอบคำถามจากหน้าแรก เรื่องเศร้าของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เกิดจากการผสมรวมกันของ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานของความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และ การขาดการบังคับใช้กฏหมายที่มีอยู่แล้ว อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง. TSDC พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริง.

We need to work together

Estimated 3% GDP lost due to road traffic crashes. If we work together and number of accident are decrease, other parts of our society can be significantly develop.

ประมาณการว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ทำให้ประเทศสูญเสียไป 3% ของ GDP หากเราร่วมกันและสามารถลดจำนวนของอุบัติเหตุทางถนนลงได้ สังคมส่วนอื่นจะพัฒนาอย่างมากเนื่องจากเราไม่ต้องสูญเสียงบประมาณไปกับความเสียหายเหล่านี้


What is Safety can help?

 • Road accidents can be prevented.

Neither fortune nor kama, 99% of accidents cause from acting of human. Each accident has its own elements, if all of them combine together, we can be definitely sure that accident will happen. Even only one of its element occur, accident can be happened. But we can understand all of its element, when we understand them, of course YES we can PREVENT them.

 • อุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

ไม่ใช่ทั้งโชคชะตา หรือ เคราะห์กรรม แต่ 99% ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการกระทำของมนุษย์.  อุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งจะมีองค์ประกอบของมันเอง. แม้เข้าข่ายเพียงองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งย่อมมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น แต่ถ้าทุกองค์ประกอบของอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นครบสมบูรณ์พร้อมๆกัน เราค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าจะมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น. แต่เราสามารถทำความเข้าใจในองค์ประกอบเหล่านั้นได้ เมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุ แน่นอนที่สุดว่าเราสามารถ "ป้องกัน" ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้. 

 • Provide proper knowledge to all drivers.

We can work together to provide proper knowledge to all drivers. Since TSDC is expertise on Defensive Drivers Training. We can provide a knowledge on accident elements, we can train a proper knowledge and driving techniques appropriate to all drivers to keep them and other road user SAFE! 

 • การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ขับขี่

เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ขับขี่รถทุกคน. TSDC เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่ที่ปลอดภัย. เราสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความรู้ และ เทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวผู้ขับขี่เอง และ คนที่ร่วมใช้รถ ใช้ถนนด้วยกัน

 • Time & Money. 

You may unable to imagine how much each accident can cost on time and money. Starting from a very normal accident with no one injure, wasting time to contact insurance company, waiting for surveyer (that may make us miss some important event), queuing for car repair, spending on uncovered parts, etc. This is not counting on if it develop from a normal accident scene to an argument with involve with cops and other lawsuit. It will getting worse if it has injure or death. All of us has a limited time, don't spend our valuable time with accident, just PREVENT them.

 • เวลา และ เงินงบประมาณ

เราอาจจะไม่สามารถจินตนาการได้ว่า อุบัติเหตุทางถนนนั้นทำให้เกิดความสูญเสียทรพยากรทางด้านเวลาและเงินงบประมาณมากเพียงใด. เริ่มต้นจินตนาการจากอุบัติเหตุทางถนนเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ, ต้องเสียเวลาติดต่อบริษัทประกันภัย, รอเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ที่อาจทำให้พลาดเหตุการณ์สำคัญ), ต้องนำรถเข้าต่อคิวเพื่อเข้าซ่อม หรือ อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับบางอย่างที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย. นี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่อุบัติเหตุทางถนนธรรมดา กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาดังที่เราได้พบเจอตามหน้าสื่อในทุกๆวัน ที่ต้องพบเจอทั้งการเสียเวลากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ การฟ้องร้องคดีในชั้นศาล และ เรื่องจะแย่ลงไปอีกหาก อุบัติเหตุทางถนนนั้นเป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต. ทุกๆคนต่างมีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้ อย่ามัวไปเสียเวลากับอุบัติเหตุทางถนนเลย เพราะแท้ที่จริงแล้ว เราสามารถ "ป้องกัน" มันได้

เพิ่มเติม...
 • Opportunites.

As describe earlier, all of us has limited time. Business has target and time frame to meet. It can't afford when their staff spending time on accident clean up rather than expanding business opportunities. Imagine together, if those accident involve with vehicle transporting valuable goods or product that can't be or take a very long time to replace. Business may collape or loosing customer forever which none of us want it to be happened. That is terms of business, in other terms cause from accident, something will not be the same again. Some oportunities can't be revoke. You may recall, a very famous and very bright future Hollywood actor, Paul Walker whom passed away from road accident by the time of highest successful in his profession and should have plenty of time to create something good for this world. This shouldn't be happened.

 • โอกาส

ดังที่เป็นที่ทราบกันแล้วว่า เราทุกคนมีเวลาที่จำกัด. ทุกธุรกิจต่างต้องมีเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่จะต้องทำตามเป้าหมาย. หลายๆธุรกิจคงไม่สามารถยอมรับได้ที่หลายส่วนงานต้องมาใช้เวลาไปกับการเคลียร์ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนน แทนที่ของการใช้เวลาดังกล่าวในการขยายโอกาสทางธุรกิจ. จะเป็นอย่างไรหากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับรถที่กำลังขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ สินค้าที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ในเวลาอันสั้น, ธุรกิจนั้นๆ อาจประสบปัญหาในทันที หรือ  อาจเสียลูกค้าไปตลอดกาล ซึงแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงแง่เดี่ยวของความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในเชิงธุรกิจ หากเรามองไปในแง่อื่นไม่เพียงแค่ความสูญเสียทางธุรกิจเท่านั้น ผลพวงของอุบัติเหตุทางถนนหลายครั้งที่ไม่สามารถทำให้ทุกสิ่งกลับมาเหมือนเดิมได้เลย หลายครั้งที่ความสูญเสีย หรือ โอกาสบางอย่างไม่สามาถเรียกคืนมาได้เลยตลอดกาล. ถ้าพวกเราจะจำดาราฮอลลีวูดเจ้าบทบาท อย่างคุณพอล วอคเกอร์ ที่ต้องจากไปตลอดกาลด้วยอุบัติเหตุทางถนน ในขณะที่กำลังมีอนาคตที่สดใส และควรมีเวลาและโอกาสอีกมากมายในการทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้.  มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย. 

 • Insurance premium or Rental cost.

If the business has its own fleet. One of the major expense spending on maintain fleet is insurance premium and insurance company calculate their premium from lost ratio, and lost ratio vary exactly from how much the insurance company compensate on accident. This mean calculating insurance premium is base on number of accident. Number of accidents cause high lost ratio and it lead to high insurance premium. Deductible on each accident is also a case. Therefore, business can save huge amount of money on insurance premium and deductible by just preventing an accident.

If the business fleet are rented. The rental company also calculate their rental charge including insurance premium plus a lost opportunity of renting on replacement one. In most circumstance, rental company will have higher deductible rate to keep renter aware on accident. This also mean business can obtain a better possible rental rate and no need to pay for deductible if they can minimize number of accident.

 • เบี้ยประกันภัย หรือ ต้นทุนในการเช่ารถ

ถ้าธุรกิจประกอบการด้วยยานพาหนะของธุรกิจเอง ค่าใช้จ่ายหลักอย่างหนึ่งสำหรับยานพาหนะ คือ เบี้ยประกันภัย และบริษัทประกันภัยก็คำนวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราการสูญเสีย และ อัตราการสูญเสียนั้นก็จะผันแปรตามจำนวนเงินที่บริษัทประกันต้องจ่ายชดเชยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ. นั่นหมายความว่าบริษัทประกันภัยจะคำนวณเบี้ยประกันภัยตามจำนวนอุบัติเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุมาก ย่อมส่งให้อัตราการสูญเสียสูง และ เมื่ออัตราการสูญเสียสูง ย่อมนำไปสู่เบี้ยประกันภัยที่สูงตามมา. รวมถึงการเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกจากอุบัติเหตุ. ดังนั้นธุรกิจจะสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันลงได้มาก เพียงแค่ป้องกันอุบัติเหตุ.

ถ้าธุรกิจประกอบการด้วยพาหนะเช่า, บริษัทให้บริการเช่าก็จะคำนวณค่าเช่าโดยบวกค่าเบี้ยประกันภัยเข้าไปเช่นกัน รวมถึงค่าเสียโอกาสเมื่อรถที่ให้เช่าเกิดอุบัติเหตุและต้องใช้รถทดแทน. บริษัทที่ให้บริการมักมีค่าความเสียหายส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ เพื่อให้ผู้เช่าตระหนักถึงการป้องกันอบัติเหตุ. นั่นหมายถึงว่า ธุรกิจจะสามารถเช่ารถได้ในราคาที่ดีกว่า และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรกจากอุบัติเหตุ หากสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้.

 • Most important Safe Lives! Stop tragedy.

One way or another, accidents are tragedy. It can create financial problem, disabilities, death and cause to other problem such as orphan, broken families, etc. We cannot imagine how close the accident around ourselves, we may lucky today, but nobody know may not be for tomorrow. 

Why we still just sitting and waiting for problem rising by the time that we can do something to stop them. Start working together now. 

 • สำคัญที่สุด ลดการสูญเสียชีวิต หยุดโศกนาฏกรรม.

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อุบัติเหตุย่อมนำมาซึ่งความสูญเสีย ปัญหาทางด้านการเงิน, ความพิการ, ความตาย และเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเด็กกำพร้า, ครอบครัวล่มสลาย และ อื่นๆ. เราอาจจะยังไม่ตระหนักว่าโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากเพียงใด วันนี้เราอาจจะผ่านไปได้ แต่ไม่มีใครทราบว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น.

ทำไมเราจะนั่งรอให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น ในเมื่อเราสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อหยุดยั้งมันได้. เริ่มต้นสร้างความปลอดภัยด้วยกันวันนี้. 

เพิ่มเติม...

Our Services

 • Defensive Driving Trainer
  • Basic Skill
  • Intermediate Skill
  • Advance Skill
  • Professional Chauffeur
 • Advisory to management regarding Drivers safety program  
  • New Hire
  • Monitor
  • Standards & Incentives
  • Communications
  • Accidents
  • Monitor programs  effectiveness

บริการของเรา

 • รับเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย
  • หลักสูตรพื้นฐาน
  • หลักสูตรระดับกลาง
  • หลักสูตรขั้นสูง
  • การเป็นคนขัมืออาชีพ
 • ให้คำปรึกษาฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการสร้างความปลอดภัยกับผู้ขับขี่   
  • การจ้างพนักงานขับรถใหม่
  • การติดตามดูเป็นไปของพนักงานขับรถโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย
  • มาตรฐานและมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อสำนึกความปลอดภัยของการขับขี่
  • การสื่อสารเพื่อให้พนักงานขัับรถเข้าใจถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย
  • การตรวจสอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น
  • การติดตามดูความสำเร็จของโครงการ